pro

מסנן מולקולרי

  • מסנן מולקולרי

    המסננות המולקולריות שלנו יכולות לספק את היישומים שלך ליחידות הפרדת אוויר קריוגניות (ASU) בנויות לספק חנקן או חמצן ולעתים קרובות לייצר יחד ארגון, התייבשות והמתקה של גז טבעי, טיהור מימן בעיבוד PSA